Physical Education Unit - 大專賽成績
年 份 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2020-21
校 隊   女 
越野 冠軍 第五名 季軍 季軍 殿軍 殿軍 第五名 殿軍 殿軍 冠軍 第五名 亞軍 第五名 冠軍 亞軍 冠軍
游泳 亞軍 冠軍 殿軍 亞軍 殿軍 季軍 亞軍 亞軍 季軍 季軍 季軍 冠軍 亞軍 亞軍 亞軍 季軍
田 徑 第七名 第五名 殿軍 季軍 第六名 季軍 第七名 季軍 第六名 亞軍 第六名 冠軍 第五名 冠軍 殿軍 亞軍 殿軍  季  軍
籃球 殿軍 冠軍 季軍 冠軍 第七名 冠軍 - 冠軍 第七名 冠軍 第七名 亞軍 - 亞軍 殿軍 季軍

亞軍

 季  軍
手球 第七名 季軍 殿軍 殿軍 第五名 季軍 殿軍 殿軍 季軍 季軍 第六名 殿軍 季軍 季軍 亞軍 殿軍 亞軍 殿 軍
足球 第八名 殿軍 殿軍 亞軍 第六名 冠軍 第八名 殿軍 殿軍 亞軍 冠軍 季軍 亞軍 第五名 第七名 第五名 第七名  第  五 名
排球 第五名 第六名 殿軍 第六名 冠軍 第七名 冠軍 第五名 亞軍 第六名 季軍 殿軍 第五名 季軍 季軍 季軍  -
羽毛球 亞軍 殿軍 亞軍 冠軍 季軍 冠軍 殿軍 冠軍 第七名 亞軍 季軍 亞軍 季軍 季軍 殿軍 亞軍 第五名 季 軍
乒乓球 亞軍 亞軍 冠軍 冠軍 冠軍 冠軍 季軍 亞軍 殿軍 殿軍 季軍 季軍 殿軍 亞軍 第五名 冠軍 季軍 第 五 名
網球 第五名 第六名 第五名 殿軍 殿軍 第七名 第五名 第五名 殿軍 季軍 第五名 殿軍 第五名 殿軍 亞軍 季軍 季軍 殿 軍
壁球 第五名 冠軍 殿軍 季軍 殿軍 季軍 殿軍 季軍 殿軍 第五名 第七名 季軍 殿軍 第五名 第五名 第七名 亞軍 第 六 名
劍擊 第七名 季軍 第五名 亞軍 第七名 殿軍 第七名 亞軍 第五名 季軍 季軍 季軍 第五名 殿軍 亞軍 第六名 亞軍 季 軍
空手道 殿軍 第八名 第八名 第七名 第七名 - 第五名 第八名 第六名 第七名 殿軍 第六名 季軍 第五名 第五名 第六名  -
欖球 冠軍 亞軍 第八名 殿軍 季軍 冠軍 第七名 冠軍 殿軍 冠軍 冠軍 冠軍 第六名 第六名 冠軍 季軍 冠軍  季  軍
跆拳道 第八名 亞軍 殿軍 第五名 殿軍 第七名 殿軍 第六名 第五名 殿軍 - 殿軍 第八名 第五名 第五名 -  -  -
活木球 亞軍 殿軍 冠軍 冠軍 冠軍 冠軍 季軍 冠軍 亞軍 冠軍 亞軍 殿軍 第五名 冠軍 第五名 冠軍 第五名 第 五 名
團體
總成績
殿軍 季軍 殿軍 季軍 殿軍 季軍 第五名 季軍 殿軍 季軍 季軍 季軍 第五名 季軍 季軍 殿軍 亞軍  殿  軍