Physical Education Unit - 大專賽成績
年 份 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2020-21 2021-22
校 隊 男  女  男  女 
越野 冠軍 第五名 季軍 季軍 殿軍 殿軍 第五名 殿軍 殿軍 冠軍 第五名 亞軍 第五名 冠軍 亞軍 冠軍  -  -
游泳 亞軍 冠軍 殿軍 亞軍 殿軍 季軍 亞軍 亞軍 季軍 季軍 季軍 冠軍 亞軍 亞軍 亞軍 季軍 季  軍   第  五 名
田 徑 第七名 第五名 殿軍 季軍 第六名 季軍 第七名 季軍 第六名 亞軍 第六名 冠軍 第五名 冠軍 殿軍 亞軍 殿軍  季  軍 季軍 季 軍
籃球 殿軍 冠軍 季軍 冠軍 第七名 冠軍 - 冠軍 第七名 冠軍 第七名 亞軍 - 亞軍 殿軍 季軍

亞軍

 季  軍 亞軍 殿 軍
手球 第七名 季軍 殿軍 殿軍 第五名 季軍 殿軍 殿軍 季軍 季軍 第六名 殿軍 季軍 季軍 亞軍 殿軍 亞軍 殿 軍 亞軍 殿 軍
足球 第八名 殿軍 殿軍 亞軍 第六名 冠軍 第八名 殿軍 殿軍 亞軍 冠軍 季軍 亞軍 第五名 第七名 第五名 第七名  第  五 名 殿軍 第 五 名
排球 第五名 第六名 殿軍 第六名 冠軍 第七名 冠軍 第五名 亞軍 第六名 季軍 殿軍 第五名 季軍 季軍 季軍  - 季軍 殿 軍
羽毛球 亞軍 殿軍 亞軍 冠軍 季軍 冠軍 殿軍 冠軍 第七名 亞軍 季軍 亞軍 季軍 季軍 殿軍 亞軍 第五名 季 軍 第五名 季 軍
乒乓球 亞軍 亞軍 冠軍 冠軍 冠軍 冠軍 季軍 亞軍 殿軍 殿軍 季軍 季軍 殿軍 亞軍 第五名 冠軍 季軍 第 五 名 殿軍 冠 軍
網球 第五名 第六名 第五名 殿軍 殿軍 第七名 第五名 第五名 殿軍 季軍 第五名 殿軍 第五名 殿軍 亞軍 季軍 季軍 殿 軍 冠軍 殿 軍
壁球 第五名 冠軍 殿軍 季軍 殿軍 季軍 殿軍 季軍 殿軍 第五名 第七名 季軍 殿軍 第五名 第五名 第七名 亞軍 第 六 名 季軍  第  五 名
劍擊 第七名 季軍 第五名 亞軍 第七名 殿軍 第七名 亞軍 第五名 季軍 季軍 季軍 第五名 殿軍 亞軍 第六名 亞軍 季 軍  -
空手道 殿軍 第八名 第八名 第七名 第七名 - 第五名 第八名 第六名 第七名 殿軍 第六名 季軍 第五名 第五名 第六名  -  -
欖球 冠軍 亞軍 第八名 殿軍 季軍 冠軍 第七名 冠軍 殿軍 冠軍 冠軍 冠軍 第六名 第六名 冠軍 季軍 冠軍  季  軍 殿軍 季 軍
跆拳道 第八名 亞軍 殿軍 第五名 殿軍 第七名 殿軍 第六名 第五名 殿軍 - 殿軍 第八名 第五名 第五名 -  -  -  -
活木球 亞軍 殿軍 冠軍 冠軍 冠軍 冠軍 季軍 冠軍 亞軍 冠軍 亞軍 殿軍 第五名 冠軍 第五名 冠軍 第五名 第 五 名 第六名 殿 軍
團體
總成績
殿軍 季軍 殿軍 季軍 殿軍 季軍 第五名 季軍 殿軍 季軍 季軍 季軍 第五名 季軍 季軍 殿軍 亞軍  殿  軍 季軍 季 軍